Fritid for alle er et nasjonalt nettsted som samler kunnskap om arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre.

Fritid for alle


Fritid med mening er en undervisningspakke til bruk i opplæring av oppdragstakere og ansatte innenfor støttekontaktjenesten.

Fritid med mening


For barn og ungdom som får tilbud om Fritid med Bistand kan skolen også være et område der de trenger støtte. Drop-In metoden er en måte å tenke og handle på når det gjelder og støtte elevers utvikling av en positiv elevrolle. Metoden kan anvendes av lærere, helse- sosial- og mijøarbeidere og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Drop-in metoden


Nettsidene: dropinmetoden.no, fritidmedbistand.no og fritidforalle.no følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Kompetansetjenesten er opptatt av å samle kompetanse på hva som skal til for at alle barn og unge til tross for ulikhet kan være aktive og deltagende på samfunnets ulike arenaer.

nkbuf.no


Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Aktivesammen.no